Privacy Statement

Inleiding 

Ik respecteer de privacy van de bezoekers van mijn website en de kandidaten, die zich bij mij inschrijven. Het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens acht SchutSupport van groot belang en dit reken ik tot mijn verantwoordelijkheid. Uiteraard zorg ik ervoor dat alle persoonlijke informatie die u mij verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking 

SchutSupport verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het in behandeling nemen van uw aanmelding, inschrijving of sollicitatie;
 • voor het beoordelen van uw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met de bemiddeling naar  één  of meerdere opdrachtgevers;
 • het inwinnen van informatie bij de door u opgegeven referenties;
 • voor het aangaan van een bemiddelingsrelatie met u als kandidaat inclusief het onderhouden van deze relatie in het kader van carrière perspectief en het uitvoeren van administratieve activiteiten;
 • om u voor te dragen bij potentiële opdrachtgevers;
 • ten behoeve van het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever
 • wanneer u contact opneemt met SchutSupport. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder versta ik ook indien u mij via e-mail benadert, mijn contactformulier invult, of als u mij via social media benadert;

Verstrekken persoonsgegevens

SchutSupport kan uw persoonsgegevens aan de volgende categorieen van ontvangers verstrekken:

 • Opdrachtgevers in verband met een mogelijke plaatsing;
 • Payroll organisatie(s) ten behoeve van het aangaan van de arbeidsovereenkomst en administratieve afhandeling van de arbeidsovereenkomst.

SchutSupport heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door SchutSupport regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

Bewaartermijnen 

SchutSupport hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Financiële gegevens – wettelijke bewaartermijn;
 • Contactgegevens van sollicitanten – 4 weken na afloop van sollicitatie termijn of ingeval van toestemming 2 jaar.

Gegevens van geplaatste kandidaten – in het kader van carriere perspectief tot het moment kandidaat verzoekt om bemiddeling stop te zetten.De toegang tot uw gegevens is zodanig ingeregeld, dat uitsluitend SchutSupport toegang heeft tot uw gegevens indien zij dit nodig heeft voor de uitoefening van haar functie.

Indien u op grond van de privacy wetgeving een van uw rechten wenst in te roepen dan kunt u bij SchutSupport een verzoek indienen. SchutSupport zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor geldende wettelijke termijnen wordt afgehandeld. Indien uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u het recht op verwijdering van uw gegevens. Verwijdering van gegevens is uitsluitend mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake meer is van het nakomen van (financiële) verplichtingen.

Recht van verzet

Indien u helemaal geen informatie over (nieuwe) diensten wilt ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen aan info@SchutSupport.nl onder opgave van uw volledige adresgegevens en te vermelden “Blokkering”.

Social Media

SchutSupport gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen de dialoog aan met bezoekers over haar organisatie of haar diensten. Het doel hiervan is om nuttige informatie te bieden of om vragen te beantwoorden die via social media kenbaar worden gemaakt. SchutSupport volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. SchutSupport spant zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan op individuele, relevante vragen en om opmerkingen te beantwoorden. SchutSupport  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Bij het beantwoorden van vragen of bij het geven van reacties, kan SchutSupport gegevens vastleggen. Uiteraard zullen deze in overeenstemming met dit Privacy statement worden verwerkt.

Cookies

Zodra iemand deze website bezoekt, wordt een cookie opgeslagen op zijn of haar computer. Dit cookie wordt door mij uitsluitend gebruikt als een ‘vingerafdruk’, via welke ik in de gaten kan houden hoe vaak iemand deze site bezoekt. Internetbrowsers bieden doorgaans aan gebruikers de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Voor informatie over hoe een gebruiker dit kan instellen, verwijs ik naar het referentie materiaal van de betreffende software leverancier.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat SchutSupport in strijd handelt met dit privacy statement, privacy wetgeving of de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, dan kunt u te allen tijde een klacht bij mij indienen. Uw klacht kunt u zenden aan: info@schutsupport.nl, onder vermelding van “klacht”. Ik neem uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling.

Vragen

Hebt u na het lezen van dit privacy statement nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze aan ons toesturen het volgende e-mailadres: info@SchutSupport.nl onder vermelding van “vraag”.

Wijzigingen

SchutSupport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Ik adviseer u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Contactgegevens: 

SchutSupport

Langeweideweg 3

6716 AT Ede

Email: info@SchutSupport.nl

Telefoon: 06-24568934